ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ

ಆಯೋಜಕರು
ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ
ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು 03 ನವೆಂಬರ್ 2019 ರಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ Read More